eInclusion w Gminie Brojce

O projekcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 19 grudnia 2006. Jego autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dokument opisuje obecny stan polskiej gospodarki pod kątem innowacyjności i konkurencyjności oraz stan sektora naukowo-badawczego. Wskazuje pięć głównych celów, jakie powinny zostać osiągnięte w najbliższych latach, zgodnie z założeniami tzw. Strategii Lizbońskiej i opisuje metody ich realizacji. Są to następujące cele:

  1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
  2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
  3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
  4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
  5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.

W ramach powyższej osi realizowane są następujące działania (w nawiasach podano Instytucje Pośredniczące i Wdrążające):

8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

8.4  Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Typy projektów:

Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Penetracja Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej.

Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom objętym systemem wsparcia społecznego lub niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Będzie miało ono charakter dofinansowania przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego (JST) lub konsorcjom JST i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie danej gminy.

Więcej informacji na stronie internetowej

http://www.poig.gov.pl/

http://www.wwpe.gov.pl/

eInclusion - e-integracja lub  integracji cyfrowa; termin odnoszący się do poszczególnych polityk używany w Unii Europejskiej. Obejmuje działania związane z dążeniem do osiągnięcia społeczeństwa informacyjnego.

Termin powstały w duchu nowych osiągnięć technologicznych, które niosą ryzyko „cyfrowej niespójności” i korzyści związanych z dostępem do Internetu i związanych z nimi technologii dla wszystkich grup ludności, w tym osób w niekorzystnej sytuacji ze względu na wykształcenie (szczególne podzbioru o nazwie e-kompetencji), wieku (tzw. e-Ageing), płeć, niepełnosprawność (tzw. e-dostępności), pochodzenie etniczne, i / lub osób mieszkających w odległych regionach (w zależności od geograficznego podziału cyfrowego).

E-integracja obejmuje przede wszystkim opracowanie odpowiednich polityk, utrzymanie bazy wiedzy, badań i rozwoju i wdrażania technologii i upowszechnianie najlepszych praktyk. E-integracja na poziomie UE jest częścią trzeciego filaru, a od 2010 r. inicjatywą polityczną, zarządzaną przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej.

Więcej informacji -> http://en.wikipedia.org/wiki/E-Inclusion/

Od 1 lipca projekt „Internet szansą na rozwój – eIclusion w Gminie Brojce” w ramach działania 8.3 realizowany jest przez Gminę Brojce. Projekt ten zakłada dostarczenie usługi dostępu do Internetu dla 30 rodzin oraz 7 świetlic z terenu Gminy Brojce. Rodziny oraz świetlice wyposażone zostaną w profesjonalne zestawy komputerowe wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym. Projekt finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, a w 15% ze środków Gminy Brojce.

Prezentacja na temat projektu (ppt – 856 kB)

Comments are closed.

Logo PO IG

Szablon: devolux.nh2.me tłumaczenie: WordpressPL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka